ข้อมูลบุคลากร

นางสาวพิมพ์วิภา  มะลิลัย

ชื่อ-สกุล

นางสาวพิมพ์วิภา มะลิลัย

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

กศ.บ., กศ.ม.