ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล

นางสาวฟาริดา บัวนัน

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.