ข้อมูลบุคลากร

นางสาววิริยาภรณ์ สมานพันธ์

ชื่อ-สกุล

นางสาววิริยาภรณ์ สมานพันธ์

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศษ.บ.