ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล

นางสาวอัญชนา ยิ่งเชิดงาม

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศษ.บ.