ข้อมูลบุคลากร

นางสาวอาทิตยา เนาว์ประดิษฐ์

ชื่อ-สกุล

นางสาวอาทิตยา เนาว์ประดิษฐ์

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศศ.บ. ,ศษ.ม.