ข้อมูลบุคลากร

นายวรัญญู วงษ์แหยม

ชื่อ-สกุล

นายวรัญญู วงษ์แหยม

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศศ.บ.