ข้อมูลบุคลากร

นางวิจิตตรา สังขะวร

ชื่อ-สกุล

นางวิจิตตรา สังขะวร

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

อ.บ.