ข้อมูลบุคลากร

นายเสกวิทย์ มุสิก

ชื่อ-สกุล

นายเสกวิทย์ มุสิก

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศศ.บ, วท.ม.