ข้อมูลบุคลากร

นายชัชชล เจริญพันธ์

ชื่อ-สกุล

นายชัชชล เจริญพันธ์

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ