ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล

Miss Chris Amery Filarca

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา