ข้อมูลบุคลากร

นางวาทินี  แสนทวี

ชื่อ-สกุล

นางวาทินี แสนทวี

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่

กลุ่มบริหารวิชาการ

การศึกษา

กศ.บ.,ค.ม.