ข้อมูลบุคลากร

รองวาทินี-2

ชื่อ-สกุล

นางวาทินี แสนทวี

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่

กลุ่มบริหารวิชาการ

การศึกษา

กศ.บ.,ค.ม.
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger