ข้อมูลบุคลากร

รองธนียา-3

ชื่อ-สกุล

นางสาวธนียา เทียนคำศรี

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่

กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

การศึกษา

วท.บ.,ศษ.ม.,ศษ.ด.
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger