ข้อมูลบุคลากร

นางสาวธนียา  เทียนคำศรี

ชื่อ-สกุล

นางสาวธนียา เทียนคำศรี

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่

กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

การศึกษา

วท.บ.,ศษ.ม.,ศษ.ด.