ข้อมูลบุคลากร

นายวิเชียร  พันธุ์ทอง

ชื่อ-สกุล

นายวิเชียร พันธุ์ทอง

ตำแหน่ง

ครู ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

การศึกษา

กศ.บ.