ข้อมูลบุคลากร

นายเชิดพงษ์  ชูพันธ์

ชื่อ-สกุล

นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

การศึกษา

ค.บ.,ศษ.ม.