ข้อมูลบุคลากร

รองเสาวลักษณ์-1

ชื่อ-สกุล

นางเสาวลักษณ์ ควรชม

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ศษ.ม.
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger