ภาพชุดที่ 2 กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน

กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน

ภาพชุด โดย ครูมณฑล  เทียมรักษ์  ครูพุทธพร  ยุติธรรม และนายภควัฒน์  ยอดแก้ว