ภาพชุดที่ 3 บรรยากาศบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียน

บรรยากาศบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียน

ภาพชุด โดย ครูมณฑล  เทียมรักษ์