ข้อมูลบุคลากร

work_วนิดา

ชื่อ-สกุล

นางสาววนิดา จิตรทิพย์วรกุล

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

คศ.บ., ศษ.ม.
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger