ข้อมูลบุคลากร

นางสาววนิดา จิตรทิพย์วรกุล

ชื่อ-สกุล

นางสาววนิดา จิตรทิพย์วรกุล

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

คศ.บ., ศษ.ม.