ข้อมูลบุคลากร

นางอุษา  ตันติโภคา

ชื่อ-สกุล

นางอุษา ตันติโภคา

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

บธ.บ.