ข้อมูลบุคลากร

นายทวี  ศรีเงินยวง

ชื่อ-สกุล

นายทวี ศรีเงินยวง

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.