ข้อมูลบุคลากร

นายธชาชม งามสมชล

ชื่อ-สกุล

นายธชาชม งามสมชล

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.อ.บ.