ข้อมูลบุคลากร

นายพชร  พิมพ์วาปี

ชื่อ-สกุล

นายพชร พิมพ์วาปี

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

วท.บ.,ศศ.ม.,กศ.ด.