ITA - Online

โครงสร้างสถานศึกษา

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

ดร.กุสุมาวดี คีรี

เบอร์ติดต่อ 08-3097-8060

รองผู้อำนวยการ

นางเสาวลักษณ์  ควรชม

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ 08-3097-8063

นางสาวธนวรรณ คำละมูล

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

เบอร์โทรติดต่อ 08-3097-8060

นายศรัญญู  ศรีพูล

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เบอร์โทรติดต่อ 08-3097-8062

นางฉัตรสุดา เทพวิมิลเพชรกุล

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

เบอร์โทรติดต่อ 08-3097-8061

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ที่อยู่

28 หมู่ 2 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม รหัสไปรษณีย์ 18160

 โทร 0-3639-1217 ,โทรสาร 0-3627-1185

โทรศัพท์ฝ่ายงานภายใน 

  • 0830978060  สำนักงานบริหาร (ธุรการ) 
  • 0830978061    กลุ่มบริหารวิชาการ
  • 0830978062   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  • 0830978063   กลุ่มบริหารทั่วไป

E-mail : [email protected]

ติดต่อ

28 หมู่ 2 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18160
โทร 0-3639-1217
email : [email protected] 

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

การปฏิบัติงาน

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบาย No Gift Policy

  • แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ.2561

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  • รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger