ITA - Online

โครงสร้างสถานศึกษา

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

ดร.กุสุมาวดี คีรี

เบอร์ติดต่อ 08-3097-8060

รองผู้อำนวยการ

นางเสาวลักษณ์  ควรชม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ 08-3097-8063

นางสาวธนวรรณ คำละมูล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

เบอร์โทรติดต่อ 08-3097-8060

นางสาวหทัยพัชร  ทองเดช
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

เบอร์โทรติดต่อ 08-3097-8061

นางยุพิน  พยัคกุล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เบอร์โทรติดต่อ 08-3097-8062

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ที่อยู่

28 หมู่ 2 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม รหัสไปรษณีย์ 18160

 โทร 0-3639-1217 ,โทรสาร 0-3627-1185

โทรศัพท์ฝ่ายงานภายใน 

  • 0830978060  สำนักงานบริหาร (ธุรการ) 
  • 0830978061    กลุ่มบริหารวิชาการ
  • 0830978062   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  • 0830978063   กลุ่มบริหารทั่วไป

E-mail : [email protected]

ติดต่อ

28 หมู่ 2 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18160
โทร 0-3639-1217
email : [email protected] 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger