กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุพัตรา  แก้วก้อน

นางสาวสุพัตรา แก้วก้อน

ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวชมชฎา  เหมือนโพธิ์

นางสาวชมชฎา เหมือนโพธิ์

ตำแหน่ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายชัยวุฒิ  ศรีสุข

นายชัยวุฒิ ศรีสุข

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวสายพิรุณ  พุทธรักษา

นางสาวสายพิรุณ พุทธรักษา

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายวีรพงษ์  จุณศรี

นายวีรพงษ์ จุณศรี

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายขวัญ  จำปาหอม

นายขวัญ จำปาหอม

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวศศินิภา  เชียงว่อง

นางสาวศศินิภา เชียงว่อง

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์  สรรคพงษ์

นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์ สรรคพงษ์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้