กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววนิดา จิตรทิพย์วรกุล

นางสาววนิดา จิตรทิพย์วรกุล

ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวศิวพร  ชายชม

นางสาวศิวพร ชายชม

ตำแหน่ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายปรัชญา  เดิมหลิ่ม

นายปรัชญา เดิมหลิ่ม

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางอุษา  ตันติโภคา

นางอุษา ตันติโภคา

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐธยาน์  คำทอง

ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐธยาน์ คำทอง

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวจริยวรรณ ช่างดี

นางสาวจริยวรรณ ช่างดี

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger