กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววนิดา จิตรทิพย์วรกุล

นางสาววนิดา จิตรทิพย์วรกุล

ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวศิวพร  ชายชม

นางสาวศิวพร ชายชม

ตำแหน่ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายทวี  ศรีเงินยวง

นายทวี ศรีเงินยวง

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายปรัชญา  เดิมหลิ่ม

นายปรัชญา เดิมหลิ่ม

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางอุษา  ตันติโภคา

นางอุษา ตันติโภคา

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายพชร  พิมพ์วาปี

นายพชร พิมพ์วาปี

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐธยาน์  คำทอง

ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐธยาน์ คำทอง

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายธชาชม งามสมชล

นายธชาชม งามสมชล

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้