กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวลัดดาวัลย์ ยี่สุ่นแย้ม

นางสาวลัดดาวัลย์ ยี่สุ่นแย้ม

ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางปุณยนุช แก้วพาดี

นางปุณยนุช แก้วพาดี

ตำแหน่ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางปิยดา ละอองปลิว

นางปิยดา ละอองปลิว

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวนวนละออ พุทชนะ

นางสาวนวนละออ พุทชนะ

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาววาริน ไทยศิริ

นางสาววาริน ไทยศิริ

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายทินกร เลิศอักษร

นายทินกร เลิศอักษร

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางดรุณวรรณ ดุษฎีพักตร์

นางดรุณวรรณ ดุษฎีพักตร์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวกฤษณา พิทย์เลิศพิทักษ์

นางสาวกฤษณา พิทย์เลิศพิทักษ์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวสุภรัตน์ เฉลิมวัฒน์

นางสาวสุภรัตน์ เฉลิมวัฒน์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายธนดล  เสนเกลี้ยง

นายธนดล เสนเกลี้ยง

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวณัฐณิชา แถมยิ้ม

นางสาวณัฐณิชา แถมยิ้ม

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายพีรพล คำพรานลาน

นายพีรพล คำพรานลาน

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวอิสริยาภรณ์ เศวตรพนิต

นางสาวอิสริยาภรณ์ เศวตรพนิต

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวณัฐสุภา ภาพสิงห์

นางสาวณัฐสุภา ภาพสิงห์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวธนาภรณ์ กุมภีพงษ์

นางสาวธนาภรณ์ กุมภีพงษ์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายเจษฎา ผลภาค

นายเจษฎา ผลภาค

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวรจนา คูณหาร

นางสาวรจนา คูณหาร

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้