กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายปรเมษฐ์ ปานเกลียว

นายปรเมษฐ์ ปานเกลียว

ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวภัทรา ยศยิ่ง

นางสาวภัทรา ยศยิ่ง

ตำแหน่ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางน้ำผึ้ง อุ่มน้อย

นางน้ำผึ้ง อุ่มน้อย

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางพิมลภัทร โพธิ์ศรี

นางพิมลภัทร โพธิ์ศรี

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวอ้อมหทัย เขียนพลกรัง

นางสาวอ้อมหทัย เขียนพลกรัง

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวสุจิกา เนื่องจำนงค์

นางสาวสุจิกา เนื่องจำนงค์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ว่าที่ รต.ฤทธิศักดิ์ กุลธราวิทย์

ว่าที่ รต.ฤทธิศักดิ์ กุลธราวิทย์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวนิยากรณ์ เฉลิมชาติ

นางสาวนิยากรณ์ เฉลิมชาติ

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวจันทิมา เมืองจุมพล

นางสาวจันทิมา เมืองจุมพล

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายพุฒิทร มาว่อง

นายพุฒิทร มาว่อง

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวนัยนา ตรีเนตร

นางสาวนัยนา ตรีเนตร

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวธัญรดี วิชาจารย์

นางสาวธัญรดี วิชาจารย์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวมุทิตา คงสมปราชญ์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายธนสรณ์ แก้วสุวรรณ

นายธนสรณ์ แก้วสุวรรณ

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรภาค

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรภาค

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว

นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายพงศธร จีนดา

นายพงศธร จีนดา

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger