กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจันทิมา  ศรีวิรัตน์

นางสาวจันทิมา ศรีวิรัตน์

ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวพรรณราย  ธนสัตย์สถิตย์

นางสาวพรรณราย ธนสัตย์สถิตย์

ตำแหน่ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางลาวัลย์  ศรีเงินยวง

นางลาวัลย์ ศรีเงินยวง

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางลดาวัลย์  ช้างเนียม

นางลดาวัลย์ ช้างเนียม

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางพัชรี  พงษ์พานิช

นางพัชรี พงษ์พานิช

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวกรวรรณ  เคยเคล้า

นางสาวกรวรรณ เคยเคล้า

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวเพ็ญพรรณ  กัลวิโล

นางสาวเพ็ญพรรณ กัลวิโล

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายเกียรติศักดิ์  ยี่สุ้นแสง

นายเกียรติศักดิ์ ยี่สุ้นแสง

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายอนุชิต  กิ่งก้าน

นายอนุชิต กิ่งก้าน

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวสุนิสา  นิลมูล

นางสาวสุนิสา นิลมูล

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายธนพล ทองแย้ม

นายธนพล ทองแย้ม

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาววิภารัตน์ ชีวิกุล

นางสาววิภารัตน์ ชีวิกุล

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวธิติยา วงษ์ประทุม

นางสาวธิติยา วงษ์ประทุม

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger