ข้อมูลบุคลากร

นางดรุณวรรณ  ดุษฎีพักตร์

ชื่อ-สกุล

นางดรุณวรรณ ดุษฎีพักตร์

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

คบ.