ข้อมูลบุคลากร

นางสาวกฤษณา  พิทย์เลิศพิทักษ์

ชื่อ-สกุล

นางสาวกฤษณา พิทย์เลิศพิทักษ์

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

คบ., ศศ.ม.