ข้อมูลบุคลากร

นางสาวธนาภรณ์  กุมภีพงษ์

ชื่อ-สกุล

นางสาวธนาภรณ์ กุมภีพงษ์

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

คบ.