ข้อมูลบุคลากร

นางสาวนวนละออ  พุทชนะ

ชื่อ-สกุล

นางสาวนวนละออ พุทชนะ

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

คบ.