ข้อมูลบุคลากร

นางสาวรจนา  คูณหาร

ชื่อ-สกุล

นางสาวรจนา คูณหาร

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.