ข้อมูลบุคลากร

นางสาวลัดดาวัลย์  ยี่สุ่นแย้ม

ชื่อ-สกุล

นางสาวลัดดาวัลย์ ยี่สุ่นแย้ม

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

วท.บ., วท.ม.