ข้อมูลบุคลากร

นางสาวอิสริยาภรณ์  เศวตรพนิต

ชื่อ-สกุล

นางสาวอิสริยาภรณ์ เศวตรพนิต

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

วท.บ., กศ.ม.