ข้อมูลบุคลากร

นายทินกร  เลิศอักษร

ชื่อ-สกุล

นายทินกร เลิศอักษร

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

คบ.,กศ.ม.