ข้อมูลบุคลากร

นายธนดล   เสนเกลี้ยง

ชื่อ-สกุล

นายธนดล เสนเกลี้ยง

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

กศ.บ.