กิจกรรม “รู้จักตน ค้นความคิด วิทย์ฯ เทคโนฯ” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 28 คน ในหัวข้อ “รู้จักตน ค้นเป้าหมาย ละลายพฤติกรรม”

วันที่ 29 มกราคม 2565 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรม “รู้จักตน ค้นความคิด วิทย์ฯ เทคโนฯ” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 28 คน ในหัวข้อ “รู้จักตน ค้นเป้าหมาย ละลายพฤติกรรม” โดยมี ดร.ปิยะดา จุลวรรณา รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” โดยมี นางวาทินี แสนทวี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger