กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง “สายสัมพันธ์ บ้านประสานโรงเรียน” ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง “สายสัมพันธ์ บ้านประสานโรงเรียน” ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน ในการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนให้มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ความสามารถ และด้านคุณธรรมจริยธรรม