กิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียน” ปีการศึกษา 2565

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียน” ปีการศึกษา 2565 ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน โดยมีนโยบายให้คุณครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ พัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger