กิจกรรม Thai Science Camp ครั้งที่ 14

วันที่ 8 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นางสาวลลิตา บุญสวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โครงการห้องเรียนพิเศษ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Thai Science Camp ครั้งที่ 14 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เป็นกิจกรรมที่มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 150 คนทั่วประเทศ ได้ใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนให้กล้าแสดงออกในการซักถามและแสดงความคิดเห็น รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าใจแนวคิดของการสร้าง Start up

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger