ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน(MOU) กับผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกล” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เป็นประธานเปิดการประชุมก่อนปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน(MOU) กับผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกล” ประจำปีงบประมาณ 2565