ดร.นารถ วาจาวุทธ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำผู้บริหารและคณะครูที่เกษียณอายุราชการและปัจจุบัน ทำพิธีสรงน้ำพระสมณวัตรวิมล (คำ มาธโธ) และรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ดร.นารถ วาจาวุทธ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำผู้บริหารและคณะครูที่เกษียณอายุราชการและปัจจุบัน ทำพิธีสรงน้ำพระสมณวัตรวิมล (คำ มาธโธ) และรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์