นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ทำการแสดงพิธีเปิดโครงการสตรีสระบุรี ร่วมอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นสืบสานศิลป์ลายผ้า ประจำปี 2565 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

วันที่ 25 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ทำการแสดง
พิธีเปิดโครงการสตรีสระบุรี ร่วมอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นสืบสานศิลป์ลายผ้า ประจำปี 2565 ณ หอประชุม
ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี