นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ห้องเรียนพิเศษ สสวท.ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “ฝึกทักษะวิจัย” ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช.

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอกนิษฐ์ คำสันติวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “ฝึกทักษะวิจัย” ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2565 (ปีที่ 5) ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2565 มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 90 คน ทั่วประเทศ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ หรือโครงการพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกฝนทักษะการวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ ของ สวทช. โดยมี นายประเจิด อู่อะรุญ เป็นผู้ดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้