พิธีประดับเข็มให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วัน 14 มิถุนายน 2565 นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารทำพิธีประดับเข็มให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (กรณีพิเศษจากการสรรหา) และให้โอวาทในการทำงานกับสภานักเรียน
ณ อาคารศูนย์กีฬามาตรฐาน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”