ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรม “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 30 คน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมทักษะทางสังคม

วันที่ 28-29 มีนาคม 2565
งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรม “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 30 คน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมทักษะทางสังคม โดยมี นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” และ นางวาทินี แสนทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ร่วมสังเกตการณ์ และให้กำลังใจนักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้จาก บริษัทสาระพันปันสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด