อบรมทักษะฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ในโรงเรียน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 5/1 – 4 เข้าร่วมอบรมทักษะฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ในโรงเรียน ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แขนงวิชาฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาจัดกิจกรรม และอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้