โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ร่วมกับ อำเภอเสาไห้ และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในเขตพื้นที่อำเภอเสาไห้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ร่วมกับ อำเภอเสาไห้ และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี
ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในเขตพื้นที่อำเภอเสาไห้
ได้แก่ ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 นางสาววิไลวรรณ ขันโท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1, นางสาวนลพรรณ อ้วนอินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 5 นางสาวศิรินรัตน์ บุญเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7, นางสาวประพิชญา สุขเกษม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 เพื่อทราบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และดูแลสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนแต่ละราย